Chci být sokolem

CHCI BÝT SOKOLEM

Vstoupením do TJ Sokol Litoměřice získáte možnost využívat naše sportoviště za výhodnější ceny, dále možnost využívat slevy na ubytování vybraných zařízení České Obce Sokolské.

Pokud se k nám chcete přidat, stačí si vybrat svůj oddíl na tomto odkaze, a domluvit se s vedoucím oddílu na přijetí. Následně stáhnete a vyplníte jednu z následujících přihlášek dle vašeho věku a zašlete ji na e-mail: litomerice@sokol.eu nebo poštou na adresu: TJ Sokol Litoměřice, Osvobození 191/17, 41201 Litoměřice.

Členství v České Obci Sokolské (dále jen ČOS)

Členství v ČOS je individuální. Členy ČOS se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se Stanovami ČOS. U nezletilých, kteří nejsou plně svéprávní, musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. Zájemce o členství, respektive jeho zákonný zástupce, souhlasí podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a pobočných spolků byly vedeny jeho osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, případně doručovací adresa.
Členství v ČOS vzniká nejpozději do 60 dnů od podání přihlášky rozhodnutím výboru jednoty, který případně stanoví konkrétnější postup ohledně přijetí zájemce do ČOS, o jeho registraci v jednotě a příslušnosti k ní. Dokladem o členství v ČOS je členský průkaz s fotografií člena, podepsaný starostou jednoty, opatřený razítkem jednoty a vylepením členské spolkové příspěvkové známky na příslušné období.
Člen ČOS může hostovat v jiné sokolské jednotě, než ve které je registrován, pouze se souhlasem výborů obou jednot. Členem výboru jednoty může být pouze v jednotě, jejímž je členem. Souhlas s hostováním členů ČOS spojeným zvláště s konkrétním sportem a sportovním svazem, mohou výbory jednot delegovat na svoje sportovní oddíly.
Člen ČOS může přestoupit do jiné jednoty. S přestupem člena do jiné jednoty musí vyslovit souhlas výbor jednoty, do které hodlá člen přestoupit. Změna členství v jednotě nastává dnem, kdy souhlas s přestupem vyslovila nová jednota. Přestupující člen ČOS oznámí bezodkladně původní jednotě přestup do nové jednoty.
Čestné členství v ČOS je možné ve výjimečných případech. Způsob jeho udělování stanoví předpis schválený Výborem ČOS.
Členství v ČOS zaniká:
a) písemným oznámením člena doručeným výboru jednoty, že z ČOS vystupuje. Výbor jednoty vezme toto oznámení na vědomí na svém nejbližším zasedání. Členství skončí dnem projednání výborem jednoty nebo dnem, kdy vystoupení mělo být projednáno,
b) vyškrtnutím nebo vyloučením,
c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.
Výbor jednoty vyškrtne člena jednoty, který je bez vážného důvodu dlužen členské spolkové příspěvky za uplynulý kalendářní rok a pokud tento příspěvek nebyl uhrazen ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, nebo neplnil jiné závazky po období delší než jeden rok. Činnost v oddílech bez zaplacení členských oddílových příspěvků, pokud jsou stanoveny, není přípustná.
Vyloučen může být člen, který:
a) hrubě porušil Stanovy ČOS,
b) opakovaně porušil Stanovy ČOS přes písemné upozornění,
c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
d) užíval prokazatelně nedovolené podpůrné prostředky při sportovní činnosti.
Návrh na vyloučení člena může výboru jednoty v souladu s odst. 4.9. podat každý zletilý plně svéprávný člen jednoty, předsednictvo župy, Předsednictvo ČOS a kontrolní komise jednoty, župy nebo ČOS. Výbor jednoty projedná vyloučení člena na své schůzi, na kterou musí být člen, který má být vyloučen, písemně pozván alespoň 15 dnů předem. Pokud se nedostaví bez řádné omluvy, může výbor jednoty jednat i v jeho nepřítomnosti. K platnosti usnesení výboru jednoty o vyloučení člena je nezbytný souhlas nejméně dvou třetin všech členů výboru jednoty. Výbor jednoty zašle rozhodnutí o vyloučení člena s odůvodněním do 30 dnů od projednání vyloučenému členu, navrhovateli vyloučení a na vědomí příslušné župě. V usnesení bude poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí k předsednictvu župy. Předsednictvo župy rozhodne o odvolání nejdéle do 90 dnů od jeho doručení. Proti tomuto rozhodnutí již není přípustné odvolání. K projednávání odvolání musí být navrhovatel odvolání písemně pozván alespoň 15 dnů před projednáním v předsednictvu župy.
Zánikem členství nezaniká povinnost vyrovnat všechny dlužné částky a závazky.
Každá jednota vede aktuální seznam členů. Zápisy a výmazy členů ze seznamu provádí člen pověřený výborem jednoty. Župy a ČOS pak na základě seznamů členů jednot zpravidla k prvnímu dni roku aktualizují seznam členů žup a ČOS. Aktualizaci seznamu členů župy provádí člen nebo zaměstnanec pověřený předsednictvem župy a za ČOS člen nebo zaměstnanec pověřený Předsednictvem ČOS. Seznamy členů nejsou veřejně přístupné a slouží pro vnitřní potřebu jednotlivých spolků, zejména k pojištění členů, k získání dotací a k registraci do sportovních svazů a jim na roveň postavených organizací.

Práva a povinnosti členů

Člen ČOS, jestliže plní své povinnosti vyplývající ze Stanov ČOS, má právo:
a) účastnit se cvičení, soutěží, tělovýchovných a sportovních akcí a vystoupení, kulturní a společenské činnosti v jednotě,  župě i v rámci ČOS,
b) účastnit se schůzí odborů, sborů, oddílů a komisí, kterých je členem, vyslovovat své názory a podávat návrhy. Nezletilí členové, kteří nejsou plně svéprávní, mají právo účastnit se Valných hromad (dále jen „VH“) jednot bez práva hlasovat,
c) účastnit se školení, seminářů a srazů pořádaných příslušnými jednotkami ČOS,
d) seznámit se s ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími, používat symboly ČOS a nosit sokolský kroj,
e) předkládat návrhy či stížnosti všem orgánům ČOS,
f) být přizván k jednáním, která se týkají jeho osoby. Při rozhodnutí v jeho neprospěch má právo se do 15 dnů odvolat k výboru jednoty. Pokud v 1. instanci rozhodl výbor jednoty, může se tento člen odvolat k předsednictvu příslušné župy, které rozhodnutí buď potvrdí, nebo je zruší a vrátí výboru jednoty k novému projednání.
Zletilý plně svéprávný člen má kromě toho právo:
a) účastnit se VH jednoty s hlasem rozhodujícím a volit na ní, pokud se nejedná o VH delegátů podle čl. 7.6.2. těchto Stanov,
b) být volen nebo jmenován do všech orgánů a funkcí na všech organizačních stupních ČOS, pokud splňuje zákonné podmínky pro výkon příslušné funkce a pokud s tím souhlasí.
Člen ČOS má zejména povinnost:
a) řídit se Stanovami ČOS i ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími, jednat vždy v duchu sokolských idejí, zásad mravní čistoty a zásad fair play,
b) nepoškozovat svým jednáním dobrou pověst sokolského hnutí, ale naopak svou činností přispívat k jeho rozvoji i k rozvoji demokratické společnosti,
c) chránit podle svých možností majetek jednot, žup a ČOS proti zneužití, zničení nebo odcizení a přispívat k jeho hospodárnému využití, nepoškozovat ekonomické zájmy jednot, žup a ČOS, zejména v případě možných střetů zájmů,
d) řádně a iniciativně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen nebo jmenován. Za výkon funkce odpovídá orgánu, který ho zvolil nebo jmenoval,
e) řádně platit členské spolkové a členské oddílové příspěvky i ostatní platby, které jsou pro členy stanoveny,
f) chránit životní prostředí a přispívat k jeho zvelebování.

Create your account